top of page

bestill Petidin 100 mg / 2 ml i sverige

Pethidine---------------.webp

Mejla oss for å gjøre en bestilling på

e_post

royaltyapotek@gmail.com

 

  Kjøpe Petidin i Norge
Kjøpe Petidin på nett
Kjøp Petidin uten resept

 

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget innen du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for dig.

 

Ta vare på dette pakningsvedlegg. Du kan få behov for å lese det igjen.

Om du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

Dette legemidlet er skrevet ut bare til dig. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, også om de har opprettet en sykdom som ligner på å spise.

Ta kontakt med lege eller apotek om du har klargjort bivirkningene inkludert mulige bivirkninger som ikke er noen i dette pakningsvedlegg. Se avsnitt 4.

 

Jeg dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

Hva Petidin er og hva det brukes mot

Vad du må vite før du bruker Petidin

Hur du bruker Petidin

Mulige bivirkninger

Hur du oppbevarer Petidin

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

 

1. Vad Petidin er og hva det brukes mot

Vänligen observera på at legen kan ha skrevet legemidlet til en annen bruk og / eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

Petidin er et opioid med smertestillende effekt. Petidin virker hovedsakelig på sentralnervesystemet og brukes av sterke smerter.

 

2. Vad du må vite før du bruker PetidinBruk ikke Petidin hvis:

du er allergisk overfor petidin eller noen av andre innholdsstoffer i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)

du har alvorlig pustebesvær (respirasjonsvansker)

du er i koma

du bruker, eller har en forventet såkalt MAO-hemmere i løpet av de siste 14 dagene (se avsnittet "Andre legemidler og Petidin")

 

Advarsler og forsiktighetsreglerRådfør deg med lege eller apotek innen du bruker Petidin. Legen din må vite om du:

har pustebesvær (respirasjonsvansker)

har hjerterytmeforstyrrelser

har hodeskader eller forhøyet trykk i hjernen

har hatt krampetilstander

har nedsatt lever- eller nyrefunksjon

har forstørret prostata og forsnevring i urinrøret

 

Informer legen din om du tror noe av dette på dig.

Legen vil utvise spesiell aktsomhet ved bruk av Petidin til nyfødte, små barn, eldre og svekkede pasienter.

Petidin er et vanedannende narkotikum. Brukes normalt bare i kort perioder. Pasienter kan redusere smertelindring (toleranse), fysisk eller psykologisk avhengighet av Petidin brukes over lang tid. Langtidsbehandling øker også riskoen for kramper.

 

Andre legemidler og Petidin

Rådfør deg med lege eller apotek om du bruker, nylig har ventet eller planlegger å bruke andre legemidler.

Du må informere om du bruker noen av følgende legemidler:

monoaminoksidasehemmere (MAO hemme), en type legemidler som brukes til behandling av depresjon eller Parkinsons sykdom. Du må bruke Petidin for å bruke eller ha använt slike legemidler de siste 2 ukene

smertestillende medisiner av typen opiater, sovemedisin, beroligende midler og andre legemidler som fungerer som dempende på sentralnervesystemet

selektiv serotoninreopptakshemmere (SSRI), en gruppe legemidler som brukes mot depresjoner og angstlidelser (antidepressiva)

ritonavir (til behandling av virusinfeksjoner)

cimetidin (mot for mycket magesyre og magesår)

klorpromazin (mot psykotiske lidelser)

fenytoin (til behandling av epilepsi)

opioidantagonister, inkl. naltrekson (legemidler mot visse typer avhengighet og overdoser)

 

Samtidig bruk av Petidin og beroligende legemidler som benzodiazepiner eller lignende legemidler øker risikoen for døsighet, pusteproblemer (respirasjonsdepresjon) og komme og kan være livstruende. Derfor kan du samtidig brukes når andre behandlingsalternativer er mulige.

 

Om legen din likevel forskriver Petidin sammen med berolige legemidler, ska doseringen og varigheten av samtidig behandling begrenses av legen din.

 

Vennligst informer legen din om alle beroligende legemidler du tar, og fölg legens doseringsanbefaling nøye. Det kan være nyttig å informere venner eller pågående slik at de er samme tegn og symptomer som beskrives ovenfor. Kontakt legen din når du har gjort det.

bottom of page