top of page

bestil Sobril 25 mg i Danmark

Sobril 25mg 2.webp

e-post os i dag for konsultasjon: royaltyapotek@gmail.com

 

Sobril 25 mg tablett (oksazepam)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

 • Hvis du har flere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

 • Kontakt lege apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

 

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

 1. Hva Sobril er og hva det brukes mot

 2. Hva du må vite før du bruker Sobril

 3. Hvordan bruker du Sobril

 4. Mulige bivirkninger

 5. Hvordan du oppbevarer Sobril

 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Sobril er og hva det brukes mot

Sobril er et legemiddel med angstdempende og svak muskelavslappende effekt.
Brukes ved angst, uro, spenningstilstander, søvnvansker, akutte abstinenssymptomer og alkoholdelirium. Kan kombineres med andre preparater ved depresjoner med angst. Kan gis før operasjoner eller tannbehandling.

2. Hva du må vite før du bruker SobrilBruk ikke Sobril:

 • dersom du er allergisk ovenfor oksazepam eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

 • dersom personen er i sjokktilstand og komme ved forgiftning med alkohol og medikamenter

 • dersom du lider av forbigående stans av pusting i søvne (søvnapné)

 • dersom du har Myasthenia gravis (alvorlig muskelvekkelse)

 

Advarsler og forsiktighetsreglerRådfør deg med lege eller apotek før du bruker Sobril

 • hvis du har rusproblemer (alkohol og/eller narkotika) eller er disponert for narkomani pga. takst for tilvenning

 • hvis det blir gitt til barn, eldre eller pasienter med hjerneskade

 • hvis du har pusteproblemer

 • hvis du har nedsatt lever- eller nyrefunksjon

 • hvis du har hjerte- og lungesvikt

 

Det er fare for tilvenning og utvikling av avhengighet til Sobril, spesielt hvis legemidlet brukes ved høye doser eller over lang tid. Sobril skal derfor brukes ved lavest mulig effektiv dose over kortest mulig tid. Hvis det er avhengig av utviklingen, vil du umiddelbart opphøre med behandlingen medføresymptomer: Hodepine, muskelsmerter, sterk angst, spenning, rastløshet og irritabilitet. I alvorlige tilfeller kan man få sviktende orienteringsevne og selvoppfattelse, følelsesløshet eller prikking i lemmene, overfølsomhet for lyd, lys og berøring, hallusinasjoner eller epileptiske anfall. For å unngå er det viktige abstinenssymptomer at man trapper ned dosen gradvis i samråd med lege.

bottom of page